gắng gỏi trong Tiếng Anh là gì?

gắng gỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng gỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng gỏi

    như gắng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gắng gỏi

    như gắng