gắng đối xử tốt trong Tiếng Anh là gì?

gắng đối xử tốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng đối xử tốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng đối xử tốt

    * thngữ

    to be one's good (best) behaviour