gắng công gắng sức làm trong Tiếng Anh là gì?

gắng công gắng sức làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng công gắng sức làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng công gắng sức làm

    * thngữ

    to hammer away