gắng gổ trong Tiếng Anh là gì?

gắng gổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng gổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng gổ

    như gắng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gắng gổ

    như gắng