gắng chèo trong Tiếng Anh là gì?

gắng chèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng chèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng chèo

    * dtừ

    pull