gắng công trong Tiếng Anh là gì?

gắng công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng công

    do one's llevel best

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gắng công

    Do one's llevel best

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gắng công

    do one’s llevel best