đứng đáng trong Tiếng Anh là gì?

đứng đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đứng đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đứng đáng

    * dtừ

    adequacy