đội trong Tiếng Anh là gì?

đội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đội

  to carry on one's head

  đội cái gì trên đầu mà không để rơi to balance something on one's head

  to wear

  đội mũ to put a hat on; to wear a hat

  team; squad

  thành lập một đội cảnh sát giao thông to found a traffic police squad

  gia nhập đội bóng chuyền địa phương to join the local volleyball team

  sergeant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đội

  * verb

  To carry on one's head

  To jack; to wear

  đội mũ: To wear a hat

  * noun

  Team

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đội

  (1) group, organization, unit, team; (2) to carry, wear on one’s head; (3) to drop; (4) jack; (5) sergeant