đội tự vệ trong Tiếng Anh là gì?

đội tự vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội tự vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đội tự vệ

    militia unit