đội cảm tử trong Tiếng Anh là gì?

đội cảm tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội cảm tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đội cảm tử

    suicide squad