đội bảo vệ trong Tiếng Anh là gì?

đội bảo vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội bảo vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đội bảo vệ

    * dtừ

    bodyguard