đội vòng lá trong Tiếng Anh là gì?

đội vòng lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội vòng lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đội vòng lá

    * ttừ

    diademed