đội tóc giả trong Tiếng Anh là gì?

đội tóc giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội tóc giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đội tóc giả

    * ttừ

    periwigged