đổ cát vào trong Tiếng Anh là gì?

đổ cát vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đổ cát vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đổ cát vào

    * thngữ

    to stop off