wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrench.

Từ điển Anh Việt

 • wrench

  /rentʃ/

  * danh từ

  sự vặn mạnh, sự xoắn; sự giật mạnh

  sự trật, sự sái (chân, mắt cá)

  he gave a wrench to his ankle: anh ta trật mắt cá

  nỗi đau đớn khổ sở (do bị chia lìa, do có người thân phải đi xa lâu)

  (kỹ thuật) chìa vặn đai ốc

  * ngoại động từ

  vặn mạnh, xoắn; giật mạnh

  to wrench the door open: giật toang cửa

  (y học) làm trật, làm sái (mắt cá...)

  làm trẹo đi, làm trệch đi, làm sai đi (nghĩ một từ); xuyên tạc, bóp méo (sự việc, sự thật...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrench

  * kỹ thuật

  chìa khóa xiết

  chìa vặn

  chìa vặn đai ốc

  chìa vặn, mỏ lết

  cờ lê

  điều chỉnh được

  mỏ lết

  sự vặn

  sự xiết

  ô tô:

  chìa khóa (siết mở bu lông, đai ốc)

  xây dựng:

  clê

  cơ khí & công trình:

  mở bulông đai ốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrench

  a sharp strain on muscles or ligaments

  the wrench to his knee occurred as he fell

  he was sidelined with a hamstring pull

  Synonyms: twist, pull

  a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt

  Synonyms: spanner

  twist or pull violently or suddenly, especially so as to remove (something) from that to which it is attached or from where it originates

  wrench a window off its hinges

  wrench oneself free from somebody's grip

  a deep sigh was wrenched from his chest

  Synonyms: twist

  make a sudden twisting motion

  Similar:

  twist: a jerky pulling movement

  wring: twist and compress, as if in pain or anguish

  Wring one's hand

  twist: twist suddenly so as to sprain

  wrench one's ankle

  The wrestler twisted his shoulder

  the hikers sprained their ankles when they fell

  I turned my ankle and couldn't walk for several days

  Synonyms: sprain, turn, wrick, rick