wrench, closed end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrench, closed end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrench, closed end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrench, closed end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrench, closed end

    * kỹ thuật

    chìa khóa kín miệng

    toán & tin:

    chìa khóa miệng kín