wrench, pliers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrench, pliers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrench, pliers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrench, pliers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrench, pliers

    * kỹ thuật

    kềm mỏ lết