wrench, pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrench, pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrench, pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrench, pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrench, pipe

    * kỹ thuật

    mỏ lết mở ống