witch mirror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch mirror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch mirror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch mirror.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • witch mirror

    * kỹ thuật

    gương ma thuật