witch-broom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch-broom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch-broom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch-broom.

Từ điển Anh Việt

  • witch-broom

    /'wit brum/

    * danh từ

    chổi phép (của mụ phù thuỷ)