witch-doctor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch-doctor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch-doctor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch-doctor.

Từ điển Anh Việt

  • witch-doctor

    /'wit ,d kt /

    * danh từ

    phù thuỷ lang băm, thầy mo