witch-hunter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch-hunter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch-hunter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch-hunter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witch-hunter

    someone who identifies and punishes people for their opinions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).