witch alder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch alder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch alder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch alder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witch alder

    Similar:

    fothergilla: any of several deciduous low-growing shrubs of the genus Fothergilla having showy brushlike spikes of white flowers in spring and fiery red and orange autumn color; grows from Alabama to the Allegheny Mountains

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).