wish list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wish list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wish list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wish list.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wish list

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góp ý về sản phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wish list

    a list of events that you wish would occur