wishfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wishfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wishfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wishfully.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wishfully

    in a wishful manner

    he wishfully indulged in dreams of fame

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).