wishful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wishful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wishful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wishful.

Từ điển Anh Việt

 • wishful

  /'wi ful/

  * tính từ

  thèm muốn ao ước; ước mong, mong muốn

  wishful look: con mắt thèm muốn

  that's a piece of wishful thinking

  (thông tục) đó chỉ là lấy ước m làm sự thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wishful

  Similar:

  desirous: having or expressing desire for something

  desirous of high office

  desirous of finding a quick solution to the problem

  Antonyms: undesirous

  aspirant: desiring or striving for recognition or advancement

  Synonyms: aspiring