wishing-bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wishing-bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wishing-bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wishing-bone.

Từ điển Anh Việt

  • wishing-bone

    /'wi i boun/

    * danh từ

    chạc xưng đòn (của chim)