windows tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windows tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windows tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windows tour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windows tour

    * kỹ thuật

    than