width of wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

width of wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm width of wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của width of wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • width of wheel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bề rộng mặt bánh xe (tiếp xúc với mặt đường)