width of ballast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

width of ballast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm width of ballast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của width of ballast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • width of ballast

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chiều rộng nền đá ba-lát