width of a cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

width of a cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm width of a cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của width of a cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • width of a cutting

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chiều rộng nền đường đào