width modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

width modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm width modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của width modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • width modulation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều chế độ rộng