width of reed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

width of reed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm width of reed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của width of reed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • width of reed

    * kỹ thuật

    dệt may:

    độ rộng khổ

    độ rộng khung