triangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle.

Từ điển Anh Việt

 • triangle

  /'traiæɳgl/

  * danh từ

  hình tam giác

  equilateral triangle: tam giác đều

  isosceles triangle: tam giá cân

  right-angled triangle: tam giác vuông

  ê ke, thước nách

  (âm nhạc) kẻng ba góc

  bộ ba

  the eternal triangle: bộ ba cặp kè (tình trạng hai người yêu một)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triangle

  * kinh tế

  hình tam giác

  một phần tư con bò trước

  * kỹ thuật

  ê ke

  hình tam giác

  tam giác

  điện lạnh:

  hình tam gíac

  xây dựng:

  thước đo góc (vẽ kỹ thuật)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triangle

  a three-sided polygon

  Synonyms: trigon, trilateral

  something approximating the shape of a triangle

  the coastline of Chile and Argentina and Brazil forms two legs of a triangle

  any of various triangular drafting instruments used to draw straight lines at specified angles

  a percussion instrument consisting of a metal bar bent in the shape of an open triangle

  Similar:

  triangulum: a small northern constellation near Perseus between Andromeda and Aries