triangle rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle rule

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quy tắc tam giác