triangle plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiếp diện bội ba