triangle inequality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle inequality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle inequality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle inequality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle inequality

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bất đẳng thức tam giác