triangle of error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle of error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle of error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle of error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle of error

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tam giác sai số