triangle of force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle of force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle of force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle of force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle of force

    * kỹ thuật

    tam giác lực