triangle of forces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle of forces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle of forces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle of forces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle of forces

    * kỹ thuật

    tam giác lực