triangle of errors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle of errors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle of errors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle of errors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle of errors

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tam giác sai số