tree surgeon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tree surgeon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tree surgeon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tree surgeon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tree surgeon

    a specialist in treating damaged trees

    Synonyms: arborist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).