arborist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arborist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arborist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arborist.

Từ điển Anh Việt

  • arborist

    * danh từ

    chuyên gia trồng cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arborist

    Similar:

    tree surgeon: a specialist in treating damaged trees