trace gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trace gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trace gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trace gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trace gas

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khí pha loãng

    khí vết