trace errorthee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trace errorthee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trace errorthee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trace errorthee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trace errorthee

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    theo dấu lỗi