tongue depressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongue depressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongue depressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongue depressor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tongue depressor

    a thin depressor used to press the tongue down during an examination of the mouth and throat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).