tongue-fence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongue-fence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongue-fence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongue-fence.

Từ điển Anh Việt

  • tongue-fence

    * danh từ

    cuộc cãi vã; cuộc tranh luận