tonguelet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonguelet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonguelet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonguelet.

Từ điển Anh Việt

  • tonguelet

    * danh từ

    lưỡi con