tongue and groove joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongue and groove joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongue and groove joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongue and groove joint.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tongue and groove joint

    a mortise joint made by fitting a projection on the edge of one board into a matching groove on another board

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).