tongueless frog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongueless frog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongueless frog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongueless frog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tongueless frog

    almost completely aquatic frog native to Africa and Panama and northern South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).